NÁŠ PROGRAM

Motto: Posílíme postavení Křeslic jako exkluzivní městské části Prahy, kde i dobré mravy a veřejný pořádek pomohou zajistit vysokou kvalitou života obyvatel.

Pro dosažení tohoto záměru budeme v jednotlivých oblastech činnosti usilovat o naplnění následujících cílů:

STRATEGICKÝ ROZVOJ A OCHRANA MĚSTSKÉ ČÁSTI

 • Zajistit vyvážený rozvoj obce podmíněný zachováním klidného prostředí a rozšiřováním zeleně.

 • Vyřešit roky se vlekoucí projekt výstavby centra v horní části Křeslic, který při využití již existujících investic bude vedle vhodné výstavby všestranně sloužit křeslickým občanům s tím, že budeme bránit jakékoliv masivní či jinak nevhodné výstavbě v této části obce.

 • Podporovat drobné podnikatelské aktivity zaměřené na poskytování služeb občanům.

 • Využívat názorů a iniciativy občanů při řešení rozvoje Křeslic a zapojení občanů do činnosti zájmových spolků, které vytvoříme.

 • Koordinovat postupné výstavby tak, aby nedocházelo ke zbytečným opakovaným stavbám inženýrských sítí

 • Usilovat o získání dotačních programů pro rozvoj naší městské části

SPRÁVA MAJETKU A SMLUVNÍ VZTAHY

 • Provést zásadní revizi majetku MČ v zájmu jeho optimálního využití ku prospěchu občanů městské části.

 • Prověřit stávající smluvní dokumentaci městské části a v případech, kdy to bude možné a vhodné, vyvolat jednání pro dosažení nových výhodných dvoustranných dohod.

  V TÉTO OBLASTI PROVĚŘÍME I STAV NAŠÍ ORDINACE - existující výhrady hygieny i zájem současného lékaře

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Chránit Křeslice před realizací projektů narušujících životní prostředí (velkokapacitní komunikace, vysokonapěťové stožáry, obchodní centra ...) a usilovat o provedení těch, které nutně potřebujeme (dešťová a splaškové kanalizace).

 • Podpořit rozšiřování zeleně výsadbou okrasných a ovocných stromů.

 • Výrazně eliminovat černé skládky na území Křeslic

 • Zpracovat komplexní řešení vhodnějšího umístění tříděného odpadu.

 • Dohlédnou spolu se správními orgány na čistotu vodního toku Botič

DOPRAVA

 • Chránit Křeslice před extrémní dopravou a významnějším nárůstem stávajícího provozu za pomoci regulačního plánu využitím technické a dopravní regulace.

 • Zabránit přeměně stávající polní cesty (betonky) spojující Křeslice s Čestlicemi ve zpevněnou komunikaci, která by dopravně propojila obec s čestlickou nákupní zónou.

VOLNÝ ČAS, SPOLKOVÁ ČINNOST, KULTURA,

 • Vytvářet podmínky pro vznik zájmových křeslických spolků.

 • Podpořit výstavbu sportovního a relaxačního centra v městské části Křeslic a to tak, aby nedošlo k negativnímu dopadu na kvalitu bydlení.

 • Pomáhat seniorům ve složitých životních situacích.

KOMUNIKACE S OBČANY A KOORDINACE SE SOUSEDNÍMI MĚSTSKÝMI ČÁSTMI

 • Informovat občany o všech podstatných záležitostech městské části pomocí elektronické komunikace a prostřednictvím kvartálně vydávaného tištěného bulletinu.

 • Zajistit zpětnou názorovou vazbu občanů na otázky řešené městskou částí a umožnit jim účastnit se zasedání zastupitelstva.

 • Zlepšit koordinaci stanovisek a postupů se sousedními městskými částmi při řešení rozvojových projektů dotýkajících se našeho regionu.

  BEZPEČNOST - Hodláme ve spolupráci s občany najít tu nejlepší cestu ke zvýšení bezpečnosti v Křeslicích. Budou to kamerové systémy? Bude to jiné opatření? Odbornou diskuzi na toto téma chceme zahájit hned po volbách.

  Volební program sdružení nezávislých kandidátů MY ZA KŘESLICE, který Vám předkládáme, je otevřený Vašim názorům. Proto Vás, vážení občané, zdvořile žádáme o náměty a připomínky k jeho doplnění a vylepšení. NAPIŠTE NÁM - klikněte na kontakty.

  .